Όροι και Προϋποθέσεις

Τα εμπορεύματα παραδίδονται και μεταφέρονται για λογαριασμό και με ευθύνη του αγοραστή, και παραδίδονται στην έδρα του αγοραστή. Τα τιμολόγια εξοφλούνται μόνο με ιδιαίτερη απόδειξη είσπραξης της Εταιρείας. Εξόφληση θεωρείται μόνο η εμπρόθεσμη πληρωμή όλων των αξιογράφων που ο αγοραστής παρέδωσε στο Τροπικός Pet-store. Σε περίπτωση καθυστέρησης της εξόφλησης από οποιαδήποτε αιτία πέραν του χρόνου που αναγράφεται στην σχετική ένδειξη του τιμολογίου επί πιστώσει οφείλεται ο νόμιμος τόκος υπερημερίας. Καθυστέρηση πληρωμής πέραν της συμφωνηθείσης ημερομηνίας που αναγράφεται στην σχετική ένδειξη του παρόντος τιμολογίου καθιστά ληξιπρόθεσμες και απαιτητές όλες γενικά τις απαιτήσεις της εταιρείας από τον πελάτη, ακόμα και αν προέρχονται από άλλη αιτία πέραν της παρούσας σύμβασης. Προϊόντα δεν επιστρέφονται. Προϊόντα των οποίων την επιστροφή προς έκδοση πιστωτικού αποδέχεται η Εταιρεία, επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία και πιστώνονται με την τρέχουσα τιμή πώλησης του προϊόντος Αντικαταστάσεις ελαττωματικών εμπορευμάτων γίνονται μονό εφόσον τα εμπορεύματα είναι στην αρχική τους συσκευασία και μετά από έλεγχο και έγκριση της Εταιρείας. Η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή παύει αυτομάτως αν η βλάβη των προϊόντων προέρχεται από υπαιτιότητα του αγοραστή. Ελαττωματικά προϊόντα που καλύπτονται απο εγγύηση και των οποίων έχει σταματήσει η κατασκευή πιστώνονται στην τρέχουσα αξία προϊόντων παρόμοιων χαρακτηριστικών με τα οποία και αντικαθίστανται κατόπιν συμφωνίας με τον αγοραστή. Η μεταφορά του εμπορεύματος προς αντικατάσταση ή επισκευή και αντίστροφα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του αγοραστή. ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1) Η εγγύηση καλής λειτουργίας του προϊόντος παρέχεται από την Κατασκευάστρια Εταιρεία. 2) Σε κάθε περίπτωση, η επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικού προϊόντος, υπόκειται στους όρους εγγύησης της Κατασκευάστριας Εταιρείας, τους οποίους ο Αγοραστής γνωρίζει και αποδέχεται. 3) Το "Τροπικός Pet-store", εφεξής καλούμενο "η Εταιρεία", μεσολαβεί αποκλειστικά και μόνο μεταξύ Αγοραστή και Κατασκευάστριας Εταιρείας για την επισκευή ή την αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος. 4) Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία πώλησης του προϊόντος από την Εταιρεία. Ως Αγοραστής θεωρείται εκείνος στον οποίο η Εταιρεία έχει εκδώσει τιμολόγιο πώλησης. 5) Η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση δίδει για την καταλληλότητα του προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση. 6) Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον Αγοραστή ή τρίτο από την ελαττωματική λειτουργία του προϊόντος ή τη χρήση του, έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητώς. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Κατασκευάστριας Εταιρείας περιορίζεται στο χρονικό διάστημα της εγγύησης μόνο μέχρι την τρέχουσα αξία του προϊόντος. 7) Η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή παύει αυτομάτως να ισχύει, αν η βλάβη του προϊόντος προέρχεται από υπαιτιότητα του Αγοραστή, άλλου προϊόντος ή συσκευής. 8) Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη σε περίπτωση διακοπής παραγωγής του προϊόντος ή εάν η Κατασκευάστρια Εταιρεία διακόψει την εμπορική της δραστηριότητα. 9) Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν κατόπιν διαπίστωσης βλάβης ειδοποιηθεί γραπτώς μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας, και ο Αγοραστής πάρει έγκριση επιστροφής. Ο κατασκευαστής με αποκλειστικά δική του επιλογή αναλαμβάνει να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το προϊόν. 10) Η μεταφορά του προϊόντος προς επισκευή γίνεται με ευθύνη και έξοδα του Αγοραστή. Εάν η μεταφορά γίνει κατόπιν επιθυμίας του από την Εταιρεία, αυτή γίνεται για λογαριασμό του και επιβαρύνεται με έξοδα μεταφοράς. 11) Στα προϊόντα που συνοδεύονται από κάρτα εγγύησης, η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον η κάρτα εγγύησης συμπληρωθεί σωστά και ταχυδρομηθεί εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία αγοράς στα γραφεία της Εταιρείας. 12) Σε καμία περίπτωση δεν πιστώνονται επιστρεφόμενα προϊόντα πλην της περιπτώσεως που με σύμφωνη γνώμη της Εταιρείας, η επιστροφή πραγματοποιηθεί εντός δέκαπέντε ημερών από την ημερομηνία αγοράς και το προϊόν επιστραφεί άθικτο στην αρχική του συσκευασία. Καθ υπέρβαση των ανωτέρω και προκειμένου ο Αγοραστής να προστατευθεί από πιθανές καθυστερήσεις η Εταιρεία κατά την εκάστοτε απόλυτη κρίση της και κατόπιν προφορικής συμφωνίας με τον Αγοραστή δύναται: α) Να αντικαταστήσει το προϊόν με άλλο όμοιο το οποίο είναι διαθέσιμο στην αποθήκη της. β) Να πιστώσει το προϊόν με την τρέχουσα κατά την ημερομηνία επιστροφής τιμή πώλησης του και να το αντικαταστήσει με άλλο όμοιο, χρεώνοντας ή πιστώνοντας την όποια υπάρχουσα διαφορά στις τρέχουσες τιμές. Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα συναλλαγή αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών. Τα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα του Τροπικός Pet-store μέχρι την πλήρη & οριστική τους εξόφληση..

Loading...